Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

W Polsce zakaz bicia dzieci został uregulowany Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 roku zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci jest inicjatywą zapoczątkowaną przez amerykańską organizację EPOCH (End Physical Punishment of Children) w 2006 roku. Jeszcze do XIX w. w kulturze Zachodu panowało przekonanie, że dzieci należy dyscyplinować twardą ręką. Bycie dzieckiem oznaczało bycie istotą nie w pełni wartościową.

Więcej: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-sprzeciwu-wobec-bicia-dzieci-1